1
509 ПРОСМОТРОВ
В процессе - Новая глава Every week
reading time
AA Поделиться

Оснивање предузетника

PEČAT

Po dobijanju rešenja o registraciji radnje od Agencije za privredne registre, preduzetnik

je obavezan da izradi pečat. Prema Zakonu o pečatu i Zakonu o preduzetnicima, pečat

preduzetnika ima pravougaonu formu dok pečat preduzeća ima okrugao oblik. Za

izradu pečata pečatorescu je potrebno dostaviti kopiju rešenja APR-a.

OTVARANJE TEKUĆEG RAČUNA ZA

REDOVNO POSLOVANJE

Za poslovanje preduzetnika ili preduzeća neophodan je poslovni račun. Klijent se

odlučuje za jednu ili više banaka (poslovnih računa). Ranije je klijent mogao da ima

samo jedan poslovni račun dok sada može da ih ima onoliko koliko smatra da mu je

potrebno. Takođe neke banke omogućavaju da u okviru njihove banke klijent može

imati više računa.

Pored zahteva za otvaranje računa novoosnovanom obvezniku je za otvaranje istog

potreban OP obrazac, kopija resenja APR-a, kopija PIB-a, i kopija lične karte.

Po otvaranju tekućeg računa potrebno je izvršiti doregistraciju u APR-u tj. u resenje

APR-a dopisati broj poslovnog računa. Uz prijavu potrebno je podneti kopiju Ugovora

sa bankom. (Više o ovome u delu koji se odnosi na Agenciju za privredne registre)

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE

PPDG1

Odmah po osnivanju, a najkasnije 15-og dana od dana upisa u registar apr-a

novoosnovani obveznik dužan je da nadležnoj jedinici poreske uprave dostavi

akontacionu poresku prijavu PPDG-1, koja je osnov za utvrđivanje akontacije poreza

na prihod od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pored PPDG-1 prijave obveznik je dužan da poreskoj upravi dostavi kopije resenja

APR-a, depo kartona, lične karte osnivača, ugovora o zakupu lokala, ugovora sa

knjigovodstvenom agencijom koja će voditi poslovne knjige, fotokopiju poreskog

identifikacionog broja - PIB-a, ugovora sa bankom, M obrazac prijave na osiguranje ili

dokaz o prijavi na osiguranje u drugoj firmi ukoliko se delatnost obavlja iz radnog

odnosa.

KOMUNALNA I EKOLOŠKA TAKSA

Pored Poreske uprave klijent je dužan da o početku obavljanja delatnosti obavesti i

jedinicu lokalne samouprave a u Beogradu je to Uprava javnih prihoda grada Beograda

(u daljem tekstu Gradska uprava), kako bi bio zadužen taksom za isticanje firme tj.

komunalnom taksom i taksom zaštitu životne sredine . Rok za podnošenje zahteva za

oporezivanje komunalnom i ekološkom taksom je 15 dana od datuma registracije

radnje.

Pored popunjenih prijava Gradskoj upravi se dostavljaju kopije rešenja APR-a, PIB-a,

lične karte vlasnika lokala, Ugovora zakupu lokala, kopija jedne uplatnice Infostana,

kopije depo kartona i Ugovora sa bankom.

BRISANJE PREDUZETNIKA

Za brisanje radnje iz registra Apr-a preduzetnik podnosi zahtev (na propisanom

obrascu). Po dobitku rešenja o brisanju dužan je da poreskoj upravi podnese konačni

poreski bilans, bilans uspeha i poresku prijavu,najkasnije do isteka 30 dana od danja

brisanja.

Poreska uprava donosi konačna rešenja za porez na prihode od samostalne delatnosti

i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Preduzetnik je dužan da uplati eventualnu razliku između uplaćenih akontacija poreza

i doprinosa i konačne obaveze.

Gradskoj upravi podnosi se zahtev za brisanje iz registra obveznika plaćanja ekološke

i komunalne takse.

Nakon izmirenja svih obaveza poreska uprava (na obveznikov zahtev) izdaje potvrdu

o plaćenim doprinosima na osnovu koje se upisuje radni staž.

FISKALNA KASA

Preduzetnici koji su u obavezi da promet evidentiraju preko fiskalne kase dužni su da

po dobijanju svih rešenja i podnošenju poreskih prijava nabave fiskalnu kasu (sa

GPRS uređajem za komunikaciju sa poreskom upravom) i sklope ugovor o servisiranju

iste sa ovlašćenim servisom (u daljem tekstu serviserom).

Ovlašćeni serviser vrši fiskalizaciju kase i dužan je da obuči klijenta da rukuje istom.

Takođe, serviser vrši redovno i vanredno servisiranje fiskalne kase u Zakonom

predvidjenom roku (na svakih godinu dana) ,o čemu se vodi evidencija u servisnoj

knjižici.

Po preuzimanju fiskalizovane kase obveynik može da počne sa obavljanjem delatnosti

za koju je registrovan.

Za rad sa fiskalnom kasom potrebno je nabaviti EDI i EFRU obrasce / knjige, blok

fiskalnih računa i blok naloga za ispravku.

EDI knjiga služi za evidentiranje dnevnih izveštaja iz kase.

EFRU knjiga se koristi zajedno sa blokom fiskalnih računa kada je kasa na popravci

kod servisera, a blok naloga za ispravku služi za ispravku gresaka u kucanju .

Obveznici su dužni da za svaki promet dobara i usluga kupcu izdaju fiskalni račun i da

na kraju dana rade dnevni izveštaj.

Dnevni izveštaj je zbir svih fiskalnih računa izdatih tog dana.

Dnevni izveštaj je osnov za knjiženje, a periodični izveštaj osnov za kontrolu

poslovanja.

Periodični izveštaj se redovno i obavezno radi mesečno, kvartalno i godišnje ili u

zavisnosti od potrebe.

Fiskalni račun mora sadržati sledeće podatke:

- Naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog objekta,

- PIB obveznika,

- Identifikacioni broj modula fiskalne kase,

- Naziv , količinu, jedinicu mere, cenu po jednici mere , oznaku poreske stope i

vrednost evidentiranog prometa,

- Specifikaciju poreskih stopa,

- Iznos poreza po poreskim stopama,

- Ukupan iznos poreza,

- Vrednost prometa po poreskim stopama ,

- Ukupnu vrednost evidentiranog prometa,

- Dan, mesec, godinu, sat i minut ostvarenog prometa,

- Redni broj fiskalnog isečka,

- Fiskalni logo.

Obveznik je dužan da pored fiskalnog isečka kupcu na njegov zahtev uradi i

gotovinski račun u kome će navesti sve podatke iz fiskalnog isečka kao i broj

fiskalnog isečka.

U svim slučajevima osim kada je kasa na popravci kod servisera obveznik je

dužan da izdaje fiskalne isečke ,a u slučaju kvara izdaje fiskalni račun u dva

primerka. Obveznik ne može idavati fiskalne račune kada je došlo do nestanka

struje, već samo kada je kasa na popravci u servisu (kada ima potvrdu/revers

ovlašćenog servisa)

31 декабря 2021 г. 16:34:19 0 Отчет Добавить Подписаться
0
Продолжение следует… Новая глава Every week.

Об авторе

Прокомментируйте

Отправить!
Нет комментариев. Будьте первым!
~