AA Compartilhar

نامه آبراهام لینکن

:به پسرم درس بدهید


او باید بداند که همه مردم و همه آن ها صادق نیستند ، اما به پسرم بیاموزید که به ازای هر شیاد ، انسان صدیقی هم وجود دارد. به او بگویید،به ازای هر سیاستمدار خودخواه،رهبرجوانمردهم یافت می شود.به او بیاموزید،که در ازای هر دشمن،دوستی هم هست.می دانم که وقت میگیرد،اما به او بیاموزید اگر با کار و زحمت خویش،یک دلار کاسبی کند بهتر از آن است که جایی روی زمین پنچ دلار بیابد . به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروزی تسلیم نشود و لذت ببرد او را از غبطه خوردن بر حذر دارید. به او نقش و تاثیر مهم خندید را یادآور شوید اگر می توانید،به او نقش موثر کتابی در زندگی را آموزش دهید.به او بگویید تعمق کند،به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود.به گل های درون باغچه و زنبور ها که در هوا پرواز می کنند،دقیق شود.به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما تقلب به قبولی نرسد.به پسرم یاد بدهید باملایم ها،ملایم و با گردن کش ها،گردن کش باشد.به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه برخلاف او حرف بزنند.که در اوج اندوه تبسم کند.به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد . به او بیاموزید که می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند.اما قیمت گذاری برای دل بی معناست.به او بگویید که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش باییستد و با تمام قوا بجنگد. در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از اویک نازپرورده نسازید.بگذارید که او شجاع باشد، به او بیاموزییدکه به مردم اعتقاد داشته باشد.توقع زیادی است اما ببینید که چه می توانید بکنید ، پسرم کودک کم سال بسیار خوبی است

پایان


کاری از : کیان کرملو


9 de Outubro de 2021 às 12:18 0 Denunciar Insira 0
~
Leia mais Página inicial 1

Histórias relacionadas